Συμμόρφωση με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (IAS19)

Με τη Lux, η υλοποίηση του IAS19 είναι και απλή και κατανοητή

Οι εταιρίες Παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη εργάζονται προκειμένου να συμμορφωθούν με τις βέλτιστες πρακτικές που υποδεικνύονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ).  Όλο και περισσότερο, οι ελεγκτικές εταιρίες και οι ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν αν όχι επιβάλουν την υιοθέτηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 (IAS19).

Η αναλογιστική αποτίμηση έγκειται στην εκτίμηση των τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων μιας εταιρίας με τη χρήση οικονομικών και δημογραφικών παραδοχών που αποτελούν τη βέλτιστη εκτίμηση που καλείται να υιοθετήσει η Διοίκησή της κατόπιν γνωμοδότησης του Αναλογιστή και ιδεατά προκύπτουν από τα ιστορικά στοιχεία της.

 

Συμμόρφωση με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IAS19)

Τι είναι η αναλογιστική αποτίμηση σύμφωνα με το IAS19?

Η αναλογιστική αποτίμηση έγκειται στην εκτίμηση των τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων μιας εταιρίας με τη χρήση οικονομικών και δημογραφικών παραδοχών που αποτελούν τη βέλτιστη εκτίμηση του Αναλογιστή και ιδεατά προκύπτουν από ιστορικά στοιχεία της εταιρίας.

Μια αναλογιστική αποτίμηση απαιτεί εξειδικευμένους επαγγελματίες, τεχνικά καταρτισμένους και με σχετική εμπειρία ώστε να ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις υλοποίησης του εν λόγω λογιστικού προτύπου.

 

Η Lux Actuaries & Consultants είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο αυτό

Ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην αποτίμηση υποχρεώσεων που απορρέουν προς εργαζομένους, η προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

 • >
  τη συλλογή, την αντιπαραβολή και την επικύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας των εργαζομένων,
 • >
  την συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη σας για να καθορίσουμε την βάση αποτίμησης,
 • >
  τον υπολογισμό της αναλογιστικής υποχρέωσης,
 • >
  την οριστικοποίηση της αποτίμησης και την παροχή συστάσεων,
 • >
  την σύνταξη και παράδοση εκτενούς Αναλογιστικής Έκθεσης εντός πέντε έως δέκα εργάσιμων ημερών.
Συχνές Ερωτήσεις

Find out how to comply with IAS19
Download PDF >

X
FAQs
Τι είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS19?
Τι είναι η Αναλογιστική αποτίμηση?
Γιατί απαιτούνται να γίνουν γνωστοποιήσεις των σχετικών πληροφοριών?
Γιατί το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS19 έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εταιρίες?
Ποια είναι η διαδικασία αποτίμησης?
Τι περιλαμβάνει η Αναλογιστική Έκθεση?
Πως μπορεί η Lux να κάνει τη δουλειά της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Οικονομικών Υπηρεσιών πιο εύκολη?
Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας?
Ποια τα πλεονεκτήματα από την εκπόνηση της εν λόγω αναλογιστικής αποτίμησης?
Ποιες άλλες υπηρεσίες παροχών εργαζομένων παρέχονται από τη Lux?
Τι είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS19?

To Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS19 πραγματεύεται τις παροχές εργαζομένων. Με βάση το πρότυπο αυτό, η αποτίμηση των μακροπρόθεσμων παροχών προς τους εργαζομένους απαιτείται να γίνεται από Αναλογιστή.

Back to top
Τι είναι η Αναλογιστική αποτίμηση?

Η αναλογιστική αποτίμηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS19 έγκειται στην εκτίμηση των τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων μιας εταιρίας που απορρέουν από τις θεσμοθετημένες παροχές προς τους εργαζομένους. Η αποτίμηση γίνεται με τη χρήση οικονομικών και δημογραφικών παραδοχών και αποτελούν τη βέλτιστη εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρίας και ιδεατά προκύπτουν από τα ιστορικά της στοιχεία.

Μια αναλογιστική αποτίμηση απαιτεί εξειδικευμένους επαγγελματίες, τεχνικά καταρτισμένους και με σχετική εμπειρία ώστε να ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις υλοποίησης του εν λόγω λογιστικού προτύπου. Οι Αναλογιστές είναι οι κατάλληλοι επαγγελματίες για να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο.

Back to top
Γιατί απαιτούνται να γίνουν γνωστοποιήσεις των σχετικών πληροφοριών?

Είναι σημαντικό οι εταιρίες να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις θεσμοθετημένες παροχές προς εργαζομένους κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία και το κατά πόσο αυτές είναι υπερ-υπο εκτιμημένες με βάση προγενέστερες εκτιμήσεις. Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογηθεί η επίπτωση των υποχρεώσεων αυτών στις ταμειακές ροές της εταιρίας.

Back to top
Γιατί το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS19 έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εταιρίες?

Κάθε εταιρία ή οικονομική οντότητα που ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτείται να συμμορφώνεται και με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου IAS19. Η συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ ενδέχεται να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή τα υιοθετούμενα λογιστικά πρότυπα της έδρας της εταιρίας ή από την επιθυμία να υιοθετηθούν τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές ή ως βέλτιστη πρακτική.

Back to top
Ποια είναι η διαδικασία αποτίμησης?

Ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην αποτίμηση υποχρεώσεων που απορρέουν προς εργαζομένους, η προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

Συλλογή, αντιπαραβολή και επικύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας των εργαζομένων,

Συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη σας για να καθορίσουμε την βάση αποτίμησης,

Υπολογισμό της αναλογιστικής υποχρέωσης,

Οριστικοποίηση της αποτίμησης και την παροχή συστάσεων,

Σύνταξη και παράδοση εκτενούς Αναλογιστικής Έκθεσης εντός πέντε έως δέκα εργάσιμων ημερών.

Back to top
Τι περιλαμβάνει η Αναλογιστική Έκθεση?

Η Αναλογιστική Έκθεση που συντάσσουμε περιλαμβάνει τα ακόλουθα?

 1. Δεδομένα: σε αυτά περιλαμβάνεται και η αντιπαραβολή και επικύρωση των στοιχείων των εργαζομένων και των εκάστοτε παροχών τους
 2. Παραδοχές: περιλαμβάνεται ο αντίκτυπος και η σημαντικότητα κάθε παραδοχής (οικονομικές, δημογραφικές)
 3. Μεθοδολογία: περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή της προσέγγισής μας για την στοιχειοθέτηση των παραδοχών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IAS19
 4. Αποτελέσματα: περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών που καλείσθε να απεικονίσετε στις Οικονομικές Καταστάσεις με ευκρινή και κατανοητό μορφότυπο
 5. Προβλέψεις: περιλαμβάνεται πρόβλεψη της υποχρέωσης για το επόμενο οικονομικό έτος για σκοπούς κατάρτισης προϋπολογισμού
Back to top
Πως μπορεί η Lux να κάνει τη δουλειά της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Οικονομικών Υπηρεσιών πιο εύκολη?

Συντάσσουμε την Αναλογιστική Έκθεση για λογαριασμό της εταιρίας σας και σας διασφαλίζουμε ότι θα παραδοθεί έγκαιρα και με ευκρινή και κατανοητό μορφότυπο. Η εκπόνηση μιας αναλογιστικής αποτίμησης δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις θεσμοθετημένες παροχές προς τους εργαζομένους σας. Επιπρόσθετα μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τους εγγενείς κινδύνους της σχηματισθείσας υποχρέωσης και των συναφών ενεργειών μετριασμού τους, και εφόσον κριθεί αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς χρονοκαθυστέρηση.

Back to top
Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας?

Επικοινωνήστε με την Lux για να λάβετε μια λεπτομερή πρόταση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρίας σας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην φόρμα που ακολουθεί ή επικοινωνήστε μαζί σας στη διεύθυνση:

Lux Actuaries and Consultants P.C.
Βασίλης Αγγέλου, FHAS
Διευθύνων Σύμβουλος Lux Ελλάδος
+30 210 7279183
vasilis@luxactuaries.com

Back to top
Ποια τα πλεονεκτήματα από την εκπόνηση της εν λόγω αναλογιστικής αποτίμησης?

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, συμπεριλαμβανομένου του IAS19, διασφαλίζει την συγκρισιμότητα των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών μεταξύ των εταιριών. Για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους, απαιτείται η προβολή των μελλοντικών χρηματοροών μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης. Η προβολή πρέπει να διεξάγεται με τη χρήση πολλαπλών οικονομικών σεναρίων ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των κινδύνων που απορρέουν από την αποτίμηση. Η μοντελοποίηση των μελλοντικών χρηματοροών είναι εκείνη που εξειδικεύεται το αναλογιστικό επάγγελμα. Η εκπόνηση μιας αναλογιστικής αποτίμησης δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις θεσμοθετημένες παροχές προς τους εργαζομένους σας. Επιπρόσθετα μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τους εγγενείς κινδύνους της σχηματισθείσας υποχρέωσης και των συναφών ενεργειών μετριασμού τους, και εφόσον κριθεί αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς χρονοκαθυστέρηση.

Back to top
Ποιες άλλες υπηρεσίες παροχών εργαζομένων παρέχονται από τη Lux?

Παρέχουμε υπηρεσίες πέραν της αναλογιστικής αποτίμησης. Ως εξιδεικευμένοι επαγγελματίες στις παροχές προσωπικού, μπορούμε να παρέχουμε μια σειρά σχετικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως:

 • Υποστήριξη στον Εσωτερικό Έλεγχο της εταιρίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το σχεδιασμό πλάνων παροχών προς τους εργαζομένους
 • Καθοδήγηση ως προς τους τρόπους μετριασμού των κινδύνων που απορρέουν από τις παροχές προς εργαζομένους
Back to top

Επικοινωνήστε με την Lux για να σας αποστείλουμε την προσφορά μας προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας.

Ο κος. Βασίλης Αγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Lux Ελλάδος, θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση

vasilis@luxactuaries.com

Κλείσιμο

Close

  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

  Επικοινωνήστε με την Lux Lux Actuaries and Consultants P.C.
  Βασίλης Αγγέλου, FHAS
  Διευθύνων Σύμβουλος Lux Ελλάδος
  +30 210 7279183
  vasilis@luxactuaries.com

  Στη Lux διαθέτουμε…

  • Τεχνική κατάρτιση και εμπειρία: Οι Αναλογιστές μας διαθέτουν εκτενή εμπειρία και άρτια τεχνική κατάρτιση στην αποτίμηση υποχρεώσεων Παροχών σε Εργαζομένους
  • Αξίες και Συμπεριφορά: Ενεργούμε με Ειλικρίνεια, Ακεραιότητα και με Επαγγελματισμό και με τρόπο που σέβεται το ενδιαφέρον του κοινού και τη φήμη του Αναλογιστικού Επαγγέλματος
  • Επαγγελματική Υπευθυνότητα: Ως Πιστοποιημένοι Αναλογιστές στις κατά τόπους Αναλογιστικές Ενώσεις, είμαστε υπόλογοι σε αυτές και στους κώδικες δεοντολογίας τους
  • Ενημέρωση σχετικά με όλες τις εξελίξεις στις κανονιστικές απαιτήσεις του IAS19
  • Προσήλωση στην οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με του πελάτες μας ώστε να τους υποστηρίξουμε στην καλύτερη διαχείριση του κόστους των εργαζομένων τους
  • Δέσμευση για επίτευξη των συμφωνημένων προθεσμιών